Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

České curriculum Year 1

ČESKÝ PROGRAM Year 1 (děti ve věku 5-6 let)

Výuka češtiny probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku.

 • Cílem naší výuky je rozvíjet každé dítě po psychické i sociální stránce a vést ho tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností.
 • Nedílnou součástí výuky je seznamování se se světem kolem nás, rozvíjení základních znalostí z přírody, schopnost vyjádřit svůj názor na více či méně podstatné otázky každodenního života a rozvíjení slovní zásoby z globálního pohledu.
 • Náš tým tvoří kvalifikovaní zkušení učitelé. Klademe důraz na zodpovědnost a individuální přístup ke každému dítěti.
 • Používáme odborné materiály pro výuku v mateřských školách a prvních ročnících ZŠ

Vzdělávací oblasti českého programu:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Témata a cíle českého programu:

Jazyková výchova a základy čtení
Výuka na základě textů klasických českých autorů. Seznamování se s českými svátky a zvyky:

 • Rozvoj slovní zásoby
 • Rozvíjení větné stavby
 • Zlepšování vyjadřovacích schopností
 • Výuka počátečního čtení
 • Zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení
 • Četba a poslech klasických českých pohádek

Rozvoj myšlení a řeči
Náměty vycházejí z každodenních zkušeností dítěte v rodině a jeho prostředí:

 • Vyjádření vlastního postoje k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešení jednoduchého úkolu slovně i graficky
 • Rozvíjení slovní zásoby a způsob vyjadřování

Geometrické tvary a jejich rozlišování
Procvičování základních geometrických tvarů a jejich rozlišování:

 • Procvičování zrakové analýzy a syntézy
 • Kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

Rozvoj logického myšlení
Rozvíjení schopností, které po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku:

 • Rozlišování tvarů, orientace v prostoru v reálné situaci (před, za, nad, pod, vpravo, vlevo)
 • Rozlišování polohy a velikosti předmětů
 • Vnímání a poznávání souvislostí mezi předměty
 • Uspořádání (první, poslední, hned před, hned, za, hned za)
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6

Hudební výchova
Výuka 12ti písní ke každému měsíci v roce:

 • Podpora muzikálnosti a rozvoj zpěvu
 • Doprovod na jednoduché hudební nástroje

Dopravní výchova
Téma dopravní výchovy je zpracováno hravou formou a postihuje situace, se kterými se děti mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty a cestujícího ve veřejných dopravních prostředcích:

 • Pravidla bezpečné chůze ve městě
 • Pravidla bezpečného používání kola, koloběžky…
 • Správné chování v hromadné dopravě
 • Rozpoznání dopravních značek

Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Posiluje připravenost dítěte na cílenou výuku psaní ve škole:

 • Zaměření na prvopočáteční psaní
 • Hygienické návyky spojené s psaním
 • Technika psaní
 • Psaní písmen a číslic, správné spojení písmen i slabik

 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.