Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Plán výchovy dítěte

Plán výchovy dítěte pro zařízení Dětská skupina Sibeliova

Výchova a péče

 

Výchova a péče probíhá v prostorách DS Sibeliova, které splňují všechny stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky.

Vše se děje ve spolupráci s rodiči dětí, zařízení vychází ze základních předpokladů potřebných pro spolupráci, důvěře a respektu.

Charakteristika zařízení

Plán výchovy je založen na Britských osnovách (National Curriculum of England) pro předškolní výuku. Plán výchovy připravuje děti pro budoucí vzdělávání v anglických, mezinárodních i českých školách a  je otevřen dětem všech národností s různou úrovní angličtiny od 2 do 6 let. Anglický jazyk a  ostatní znalosti se děti učí pomocí poutavých her a aktivit.  

Personální obsazení a řízení DS Sibeliova

Péči o děti v DS Sibeliova zajišťuje celkem 5 pečovatelek, které splňují kvalifikační požadaky dle vyhlášky péče o dítě v dětské skupině.Všechny pečovatelky mají zkušenost s výukou v mezinárodních školkách po celém světě a positivní přístup k dětem.  Administrativní a provozní zázemí (včetně výdeje jídla a přípravy lůžkovin) zajišťuje Administrativní pracovnice, která také komunikuje s rodiči a s oddělením lidských zdrojů a finančním oddělením. Úklid a stravování zajišťují externí dodavatelé.

Chod DS Sibeliova zajšťuje zřizovatel Nessie, o.p.s.. Za plán výchovy zodpovídá ředitel, Joe Eyles.

Cíle výchovy v DS Sibeliova

Cílem výchovy je podporovat dětskou samostatnost a odvahu poznávat nové věci, motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni, pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti, usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními, respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních, pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa a hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich, to vše v intenzivní spolupráci s rodinou.

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě předškolního věku má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou „předepsanou“ látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše žáky baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše žáky, aby byli schopni dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat.

Dbáme rovněž na to, aby naši žáci měli dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit. V zařízení vytváříme a udržujeme takové podmínky a prostředí, díky kterým jsou naše děti

 • pilní a zvídaví

 • zodpovědní

 • uctiví a empatičtí

 • ochotní a spolupracující

 • čestní a spolehliví

 • vnímaví k otázkám a problémům životního prostředí

 • inovativní a zodpovědní občané globalizovaného světa

Spolupráce s rodiči

Velmi si považujeme partnerství rodičů v procesu učení a vývoje dětí ve škole, proto je komunikace v každodenním provozu velmi důležitá. Učitelé a rodiče spolu mohou komunikovat na denní bázi, a to během rána, kdy děti vedou do školy či odpoledne při vyzvednutí. Dvakrát ročně organizujeme individuální schůzky rodičů a učitelů. Dvakrát ročně poskytujeme psanou zprávu.

Důležité dokumenty (Plán výchovy dítěte, Provozní řád) jsou umístěny v prostorách zařízení DS viditelné pro rodiče.

Naše curriculum

Náš program je založen na britských vzdělávacích osnovách pro předškolní věk (Foundation Stage) a sestává z šesti oblastí vzdělávání a rozvoje:

 • Osobní, sociální a emocionální rozvoj
 • Komunikace, jazyk a gramotnost
 • Znalost a pochopení světa
 • Rozvoj matematických dovedností
 • Rozvoj fyzických dovedností
 • Rozvoj tvůrčích dovedností

Ačkoli obecně rozlišujeme šest samostatných oblastí vzdělávání, v předškolních ročnících jsou tyto integrovány do jednoho společného programu. Důraz je kladen na výuku hrou v prostředí, jež je pečlivě utvořeno tak, aby podporovalo chuť zkoumat svět, nezávislost i sociální interakci dětí. Program je navržen tak, aby pobízel k aktivitám iniciovaným dětmi i k činnostem nabízeným ze strany pedagoga.

Osobní, sociální a emocionální rozvoj - příležitosti, které dětem umožní, aby se staly hodnotnými členy skupiny a komunity na základě utváření a prosazování vlastního obrazu a sebeúcty.

Komunikace, jazyk a gramotnost - pobídky k hovoru a komunikaci s dospělými i ostatními dětmi. Cílem je rozšířit slovní zásobu, učit se pozorně naslouchat, představit aktivity, jež jsou úvodem do čtení a psaní a celkového rozvoje gramotnosti odpovídající předškolnímu věku (Foundation Stage). Bilinguální učení – příležitost pro přirozené vplutí do jazyka s pomocí rodilých mluvčích.

Znalost a pochopení světa - příležitosti řešit úlohy, činit rozhodnutí, experimentovat a klást otázky, zkoumat okolní prostředí i lidi a místa důležitá v životě dětí.

Rozvoj matematických dovedností - příležitosti zkoumat matematické pojmy čísel, vzorců, měření, tvarů, prostoru a klasifikace.

Rozvoj fyzických dovedností - příležitosti rozvíjet a procvičovat fyzické dovednosti, posilovat chuť riskovat v bezpečném prostředí a porozumět tomu, jak funguje dětské tělo a co by děti měly dělat, aby byly zdravé a v bezpečí.

Rozvoj tvůrčích dovedností - příležitosti pro předávání svých nápadů a pocitů prostřednictvím nejrůznějších činností, mimo jiné výtvarných aktivit, technologií, pohybu, tance, dramatického vyjádření či hraní rolí.

Odpočinek

Odpočinek/ spánek  probíhá dle potřeby dětí, po obědě,  po dobu 30 minut.

Pobyt venku

Dle plánu výchovy dítěte DS Sibeliova jsou děti venku 2x za den. Využívají se venkovní prostory zařízení DS Sibeliova, nebo děti navštěvují přilehlá dětská hřiště, či dle programu absolvují další vzdělávací aktivity venku.

Hygiena a samoobsluha

V DS Sibeliova vedeme děti k samostatnosti dle jejich možností a schopností. Učíme hrou a to při hygienické obsluze, mytí rukou, při oblékání, při jídle. Pečovatelky jsou dětem vždy k dispozici.© 2016 NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.