Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY Sibeliova

1. Údaje o zařízení

Adresa

Dětská skupina SIBELIOVA

Provozovatel

NESSIE, O.P.S.

Web

www.nessie.cz

IČO:

275 686 28

Kntaktní osoba


Telefon:


Email:

 

Adresa: 

 

Odpovědná osoba

Kristýna Zíková734 265 258

kristyna.zikova@parklane-is.comSbeliova 16/373, 160 00, Praha 6

 

Debbie Burgess

Ředitel

Joe Eyles (ředitel Nessie, o.p.s.)

Typ

S celodenním provozem

Dětská skupina


Stanovená kapacita 20 dětí

Provozní doba
 

8:00-16:30

 

 

Zaměstnanci:

Pedagog. Zaměstnanci (dle zákona Dětské skupiny – dále jen DS) – v DS pracují 3-5 pečovatelek (vždy 2 v 1 oddělení). Zpravidla tvoří dvojici a střídají ve směnách dle rozpisu.


Školní výdejna:

Vedoucí stravování: Kristýna Zíková

Stravu dováží a likviduje Zátiší GroupProvozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v DS
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.2. Přijímání dětí do DS

Do DS jsou přijímány děti od 2 let do nástupu školní docházky na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů.

1. Ředitel stanovuje datum a čas zápisu pro podání žádosti o přijetí dětí do DS pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na přelomu měsíce března a dubna. Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku.

2. O přijetí dítěte do DS rozhoduje ředitel.

3. DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4. Dítě může být do DS přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

5. Rodiče při zápisu obdrží Přihlášku a Smlouvu o poskytování péče v DS včetně příloh. Tiskopisy vrátí do 7 dnů řádně vyplněné k rukám odpovědné osoby. V Přihlášce je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře.

6. Při přijetí do DS se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v DS.

7. Děti, které byly do DS přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.

8. Přednostně jdou do DS přijímány děti, které budou DS navštěvovat delší dobu a pravidelně.

 

3. Provoz DS

1. Provoz DS je celodenní od 8.00 – 16.30 hodin (DS se v 8.00 hod. odemyká a v 17.00 hod. zamyká).

2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 8:00 hodin. Děti je dobré přivést do 9:00 hodin, aby se příliš nenarušoval program dne. Od 9:00 hodin už probíhá dopolední program.

3. Při odchodu je nutno si dítě vyzvednout s dostatečným časovým předstihem.

4. Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Přihlášce pro dítě v DS (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým…) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.

5. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorech DS.

6. Provoz DS je celoroční (provoz o letních prázdninách je upraven). Rozsah provozu stanoví ředitel, odpovědná osoba DS informaci předá rodičům a to nejméně 1 měsíce předem.

7. Provoz může být neočekávaně omezen - např. v období vánočních svátků, z důvodu vypnutí elektrického proudu v době topné sezóny atd. Informaci o omezení, přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka DS neprodleně.

8. Nepřítomnost dítěte musí oznámit  rodič, pokud je známa – předem (nejpozději do 7. hodiny ranní v daný den), pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit. Dále rodič nahlásí předem učitelce příchod či odchod dítěte z DS v jinou než obvyklou dobu.


4. Zdravotní péče a bezpečnost v DS

1. Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2. Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s ředitelem a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.

3. Do DS mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, vši - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.

4. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DS! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned řediteli školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

5. Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v DS jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z DS vyzvednout.

6. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci DS, v prostorech DS od vstupu dětí do prostor DS až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo DS, organizovaných DS a uskutečněných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech,  exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do DS a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako schromaždiště mimo areál DS při akcích konaných mimo DS.

7. Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilím. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se vzdělávacím programem DS. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky po celou dobu provozu.

8. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.

9. V celém objektu DS je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory).

10. Osobní věci dětí rodiče přinesou věci označené (pyžamo, bačkory, oblečení  pro pobyt venku, tepláky, tričko, apod. pro pobyt ve třídě). Hygienické potřeby dle požadavku DS. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách (boxech) označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze šatny, které dítě používalo na pobyt venku. Při větším znečištění i v průběhu týdne. DS zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny.


5. Úplata za vzdělání v DS

1. Za vzdělání v DS platí zákonní zástupci úplatu dle platného ceníku.

2. Úplata je splatná nejpozději k 20. dni předcházejícícho měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu 513637007/2700, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, účel platby(školné), nebo v hotovosti v kanceláři budovy Sibeliova 10, Praha 6, u paní Kristýny Zíkové.

3. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě neomluvené nepřítomnosti svého dítěte v DS. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


6. Omlouvání nepřítomnosti dětí a kompenzace za ni

1. Omluvy se provádějí elektronicky na adresu: kristyna.zikova@parklane-is.com, nebo telefonicky na: 734 265 258.

Poté, co se dohodnete na docházce svého dítěte do dětské skupiny, obdržíte Chip pro evidenci docházky.

Každé dítě/ rodič dítěte musí při vstupu do zařízení DS zaznamenat svou přítomnost pomocí chipu. Při odchodu jsou pak rodiče dítěte vyzváni k odhášení se systému stejným způsobem,


7. Stravování

1. Dítě bez přihlášené stravy nebo se specifickými potřebami ve stravování může být do DS přijato pouze po dohodě s odpovědnou osobou DS.

2. Dovoz stravy zajišťuje Zátiší Group.

3. Zákonní zástupci jsou povinni platit stravné nejpozději k 20. dni předchozího  měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 20. dne předchozího měsíce na číslo účtu 513637007/2700 zpráva pro příjemce: jméno dítěte, účel platby (stravné) nebo v hotovosti v kanceláři budovy, Sibeliova 10, Praha 6.

4. Omluvit stravu lze do 12.30 hodin předcházejícího dne, vyúčtování včas zrušených obědů se provádí 2x ročně a peníze se vrací rodičům na účet.

 

8. Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce DS. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí.

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc DS v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.

4. Rodiče jsou povinni oznamovat DS údaje do školní matriky (evidence dětí).

5. Rodiče jsou povinni informovat DS o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

6. Rodiče jsou povinni na vyzvání odpovědné osoby DS osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce.

8. Pokud bude rodič porušovat Provozní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz DS (pozdě vyzvedávat dítě z DS po ukončení provozu, prodlení plateb), může odpovědná osoba DS ukončit docházku dítěte do DS.

9. Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DS nespokojeni, oznámí to odpovědné osobě DS nebo řediteli školy, který záležitost projedná.

10. Rodiče sami vyzvedávají dítě z DS, případně využívají služby autobusové přepravy zřízené provozovatelem DS. Pokud tak nemohou učinit, předá učitelka dítě osobě, která je napsaná na formuláři- přihlášce. Popřípadě napíší lístek se jménem osoby, na kterém je napsáno jméno pověřené osoby, datum narození pověřené osoby, vztah k dítěti, datum ke dni převzetí dítěte z mateřské školy a podpis zákonného zástupce.

11. Pokud dítě nebude vyzvednuto z DS po skončení provozní doby tj. do 16,00 hod., administrativní pracovnice telefonicky zkontaktuje rodiče. V případě, že není možno se dovolat, musí postupovat podle zákona. Tj. dítě nesmí být pedagogickým dozorem, ani nikým jiným odvedeno mimo budovu DS, pokud není smluvně ošetřeno zajištění služby přepravy dítěte autobusovou přepravou zřízenou prvozovatelem DS:.

V takovém případě je učitelka nebo jiný pedagogický dozor povinen uvědomit sociální odbor a následně policii a za jejich asistence se dítě dopraví do nejbližšího dětského zařízení s celodenní péčí. Pokud bude učiněno jinak, přebírá ten, kdo dítě odvede z DS bez písemného souhlasu rodičů, právní odpovědnost za dítě se všemi důsledky (úraz, nakažlivá nemoc, apod).


9. Orientační náplň dne dětí v DS Sibeliova

Náplň dne se odvíjí od Plánu výchovy dítěte, viz dokument Plán výchovy dítěte

8.00 – 9.00

- otevírání DS, registrace dětí

- hry podle zájmu dětí

- individuální práce s dětmi

9.00 – 10.10

- jazyková příprava dětí

10.10 – 10.30

- dopolední čas na hry -dopolední svačina

10.30 – 11.00

- práce s jazykem, fonetická cvičení

11.00 – 12.00

- příprava na pobyt venku

- pobyt venku, pohybové aktivity

12.00 - 13.00

- oběd a odpočinek

13.00 – 13.30

- hudební nauka, čtení knih, pohádek

13.30 - 14.00

- výukové hry, pohybové (taneční) hry

14.00 – 14.30

- svačina

14.30 – 15.30

- pobyt venku

15.30  

- hry podle zájmu dětí

- individuální práce s dětmi

15.45 – 15.55

- vyzvedávání dětí

16.00 – 16.30

- Kroužky, odchod domů

 © 2016 NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.